Настоящите Общи условия регламентират ползването на мобилното приложение „Градски транспорт Казанлък (англ.ез.-“Public Transport Kazanlak), наричано по-долу само „Приложението“ или „Мобилното приложение“, което предоставя на потребителите си информация за възможностите за пътуване от и до избрана от тях точка в рамките на гр. Казанлък чрез градския автобусен транспорт, поддържан от Община Казанлък. Освен това приложението дава възможност на потребителите бързо, лесно и удобно да закупуват билети за еднократно или многократно /абонаментно/ пътуване в градския транспорт на гр. Казанлък.

За да Ви предостави информация за възможностите за пътуване в рамките на гр. Казанлък, приложението използва данни от уеб системата TransInfo – Община Стара Загора, която е един от компонентите на системата за реалновременна информация за пътниците в градския транспорт SmartTracker Public Transportation. Transinfo е уеб система, която предоставя информация за транспортната схема на града, линиите и разписанията на масовия градски транспорт, както и реалновременна информация за движението на превозните средства на градския транспорт.

Мобилното приложение е собственост на:

Балканинвест” ЕООД

ЕИК: 833066624

Регистрирано по ЗДДС

седалище и адрес на управление: гр. Казанлък 6100, ул. Славянска № 10

Представляващ: Петко Константинов Карагитлиев

Тел.: +359877431220

„Балканинвест” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, собственост на Община Казанлък, с предмет на дейност осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, технически контрол в строителството, инвеститорски контрол, административно-правни и технически служби на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия, ценообразуване, обществен превоз на пътници на територията на Република България, поддръжка и експлоатация на водопроводи за пренос на минерална вода, в това число и съоръженията към тях, както и всички незабранени от закона дейности, присъщи на дейността му.

Дружеството използва мобилното приложение „Градски транспорт Казанлък” като част от основната си дейност. Приложението е създадено с цел модернизиране на предприятието и подобряване достъпа на гражданите до градския транспорт и ползване на услугата „обществен превоз на пътници“, осъществяван в рамките на Община Казанлък.

Кое IT дружество поддържа мобилното приложение?

          Мобилното приложение е създадено и се поддържа в техническа изправност от „Моудшифт Европа” ЕАД, ЕИК: 204860864, адрес: гр.София, район „Витоша”, ж.к.в.з. „Малинова долина”, ул. „Панорама София №6”, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет.2.

Кой е потребител на мобилното приложение?

Потребителят може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице, което е инсталирало мобилното приложение на притежавано от него мобилно устройство.

Общи положения

С инсталирането и използването на Приложението Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. В случай, че сте физическо лице, молим да имате предвид, че Приложението е предназначено за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. „Балканинвест” ЕООД не носи отговорност в случай, че приложението се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да се възползвате от услугите на „Балканинвест” ЕООД, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.

„Балканинвест” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Мобилното приложение. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени, общите условия ще Ви бъдат предоставени по подходящ изричен начин.

Всички извършени от Ваша страна активни действия в мобилното приложение и в магазина за приложения (т.нар. App Store) – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обързват.

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Мобилното приложение се съхраняват и обработват от „Балканинвест” ЕООД, което е администратор на лични данни. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни, приети от „Балканинвест” ЕООД и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

          Как да инсталирате мобилното приложение?

          Мобилното приложение е безплатно и може да се бъде използвано само след инсталирането му на Вашето екранно мобилно устройство /смарт телефон или таблет/. Приложението се инсталира след натискане на бутона Инсталирай/Install в посетения от Вас магазин за приложения (т.нар. App Store).

Как да получите информация от транспортната система на гр. Казанлък?

Приложението не изисква регистрация, ако го използвате само за да получите информация от транспортната система на гр. Казанлък.

Информация може да получите посредством менюто „Открий” в мобилното приложение. За целта трябва да попълните полето „Къде отиваш?”. Изисква се попълване на отправна точка и желана дестинация. Попълването на желаната дестинация става ръчно, докато попълването на отправна точка може да стане ръчно или автоматично, чрез натискане на бутона „Твоето местоположение”. В последният случай системата автоматично ще засече Вашата локация.

Важно! Вашето устройство трябва да има включена функция GPS местоположение, за да може да използвате бутона „Твоето местоположение”. В противен случай няма да можем да намерим местоположението Ви или намеренето местоположение ще бъде неточно.

След попълване на необходимата информация, ще получите данни за автобусите, които предстои да пристигнат на най – близката до Вас спирка.

С кликане/натискане на информацията за преминаващ автобус се отваря карта на града в приложението „Гугъл Мапс” (Google Maps), както и се появява малък прозорец, в който Ви се предоставя опцията “Купете си билет”. Чрез кликане/натискане на бутона „Купете си билет” ще бъдете отправени към менюто за закупуване на билети (меню „Билети”).

Данни за движението на моторните превозни средства

Данните за автобусните линии, тяхното разписание и актуалните промени в движението на превозните средства се получават от систамата TransInfo, за която Ви уведомихме в началото на настоящия документ.

„Балканинвест” ЕООД не отговаря за поддържането на системата TransInfo и не поема никакви гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от системата TransInfo, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на системата, както и да се обърнете към юридическото лице, което я поддържа.

Данни за разстоянието от посочени от Вас точка до спирки на градския транспорт

Приложението използва услугите на Google Maps, които включват картата на Община Казанлък, посочените в нея разстояния и изчисленото време, необходимо на пешеходец за достигане от/до определена спирка на градския транспорт. В тази връзка, „Балканинвест и” ЕООД не отговаря за посочената информация и не поема гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от Google Maps, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на Google Maps, както и да се обърнете към Google Inc.

Получаване на транспортна услуга „обществен превоз на пътници”

Мобилното приложение Ви предоставя възможността да заплатите цената на транспортната услуга „обществен превоз на пътници”. Услугата се предоставя от „Балканинвест” ЕООД и се реализира в рамките на град Казанлък, по предварително обявените от Дружеството транспортни линии.

Заплащането на цената на транспортната услуга става чрез закупуване на „билет” за еднократно пътуване или „абонамент” за многократо пътуване в рамките на един месец. С конкретните видове билети и абонаменти, техните цени и срокове на валидност можете да се запознаете от мобилното приложение.

Важно! Имайте предвид, че билетите и абонаментите, които се предлагат в мобилното приложение имат срок на валидност, който представлява срока, в който можете да използвате транспортна услуга на основание вашия билет/абонамент.

След изтичане на срока на валидност на билета/абонамента, услугите ни се предоставят само срещу закупуване на нов билет/абонамент.

Пътници с изтекъл срок на валидност на билета/абонамента заплащат наказателна такса /глоба/, съобразно условията за превоз на пътници на Дружеството.

Стъпките за закупуване на билет/абонамент и тяхното значение, са следните:

 1. Инсталиране на приложението;
 2. Регистрация на потребител – за заплащане на транспортните ни услуги е задължително да имате регистрация. Регистрацията се извършва от опциите на мобилното приложение. Можете да изберете между регистрация на профил в приложението чрез имейл или използване на вече създаден Ваш профил в Google или Facebook;
 3. Поръчка – извършва се от меню „Билети”. Трябва да отворите подменю „Билети” или подменю „Абонаменти” – съобразно това дали желаете да заплатите еднократно пътуване или съответно, многократно пътуване в рамките на един месец. От списъка с видове билети/абонаменти трябва да изберете конкретния билет/абонамент, който желаете да получите. След избирането му, трябва да натиснете бутона „Купи сега”. Натискането на бутона „Купи сега” ще Ви препрати към разплащателната система, с която Дружеството си партнира.
 4. Плащане – следва да въведете данните си в разплащателната система, с която си партнираме – „PayU S.A” /ПейЮ СА/, , ул. Грундвалдска № 186, 60-166 гр. Познан, Полша, www.payu.pl . Тези данни се получават само от „PayU S.A” и ние нямаме достъп до тях. Молим да се запознаете с правилата на работа и политиките за защита на лични данни на „PayU S.A”.

След въвеждане на данните Ви, трябва да натиснете бутона „Pay”. С натискането на този бутон Вие едновременно извършвате нареждане на плащането на транспортната услуга и сключвате договора за транспортна услуга.

          Заплатените от Вас суми се превеждат от „PayU S.A” към „Балканинвест” ЕООД.

          Вие сте изпълнили задълженията си с превеждане на сумите на „PayU S.A” и всякакво забавяне в плащанията между „PayU S.A” и „Балканинвест” ЕООД няма да се отразят на Вашите права и задължения.

 1. Сключване на договора за транспортна услуга с натискането на бутона „Pay” поръчката е завършена и договорът за транспортна услуга „обществен превоз на пътници” между Вас и „Балканинвест” ЕООД е сключен. От този момент нататък не можете да правите промени в поръчания от Вас билет/абонамент.

Считано от натискане на бутона „Pay” Вие имате право да получите заплатената от Вас транспортна услуга от „Балканинвест” ЕООД, а „Балканинвест” ЕООД има право да получи цената на услугата.

 1. Използване на билет или абонамент –За да използвате закупения продукт, трябва да отворите мобилното приложение на екрана със съответния продукт, където ще видите двумерен QR код. Този екран трябва да бъде поднесен и сканиран от четеца на някое от устройствата за валидация, монтирани в превозните средства. От този момент ще започне отброяването на срока на валидност на билета/абонамента, в който можете да използвате транспортни услуги. Срокът на валидност не може да бъде спрян или прекъснат. За да бъдете валиден пътник трябва да валидирате своя билет или абонамент при всяко качване в превозното средство. Активираният билет/абонамент може да бъде използван като доказателство за качеството Ви като „пътник” по застраховката на пътниците в обществения транспорт.

Информация за цените

 1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателната систeма, посочена в Мобилното приложение. Тази система гарантира Вашата сигурност.
 2. Актуалните цени за всеки един вид транспортна услуга са публикувани в Мобилното приложение. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. Потребителят не дължи допълнителни такси за осъществените електронни трансакции/плащания на суми.

Важна информация за поддържаната застраховка на пътниците

Молим да имате предвид, че „Балканинвест” ЕООД поддържа задължителна застраховка на пътниците в градския транспорт и в случай, че желаете да се възползвате от нея, трябва да запазите информация за електронния си билет или съответно получения касов бон.

Условия за използване на мобилното приложение и получаване на услуги от „Балканинвест” ЕООД

 1. „Балканинвест” ЕООД предприема всички разумни и нормално очаквани мерки за безпроблемната работа на мобилното приложение, както и за връзката между мобилното приложение и системите TransInfo и Google Maps.
 2. Въпреки гореизложеното, „Балканинвест” ЕООД не може да гарантира безпроблемното функционитеране на приложението и външните му връзки. В този смисъл, „Балканинвест” ЕООД не поема отговорност, в случай, че не можете да осъществите достъп до приложението или определен вид услуга в него, както и в случай, че получената през приложението информация се окаже неточна и неактуална. Услугите в мобилното приложение Ви се предоставят във вида, в който са и „Балканинвест” ЕООД не носи отговорност, в случай, че те не отговарят на Вашите нужди.
 3. „Балканинвест” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.
 4. „Балканинвест” ЕООД не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на „Балканинвест” ЕООД, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.
 5. Използването на Мобилното ни приложение е свързано с инсталиране на софтуер на Вашето устройство. „Балканинвест” ЕООД има право периодично да актуализира този софтуер, за да Ви предостави актуални услуги. Имате право да възразите срещу актуализациите или да ги изключите ръчно от Вашия софтуер. В този случай „Балканинвест” ЕООД не гарантира, че Приложението ще работи нормално и не носи отговорност за вредите, които могат да настъпят за Вас от проблеми с достъпа до Приложението или получаването на неактуална информация.

Авторско и други права на интелектуална собственост

 1. Всички лога, графични материали, дизайни, бази от данни, изображения и други обекти, визуализирани и достъпни от Мобилното приложение са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на тези обекти без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.
 2. Компютърният код (програма), представляващ Мобилното приложение, билетите и абонаментите, са обект на авторско право. Всякаква манипулация на кода, копирането му, използването му по непредвиден за неговата цел начин, включително внедряването му в други програми и разпространението му, представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. При съмнение за такова нарушение, извършено от Вас или във Ваша полза, „Балканинвест” ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, както и да прекрати договора за предоставяне на транспортна услуга, като задържи цената на билета/абонамента като неустойка. Във всички случаи „Балканинвест” ЕООД има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
 3. Забранява се и копирането, внедряването, разпространението и използването по друг начин на логото и дизайна на мобилното приложение. Използването им става само след разрешение на „Балканинвест” ЕООД.

Прекратяване: 

 1. „Балканинвест” ЕООД има право да прекрати Споразумението между него и Вас за използване на Мобилното приложение и Билетите/абонаментите, както и незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, в случай, че извършите нарушение, на което и да било от задълженията Ви, описани в настоящите общи условия. „Балканинвест” ЕООД има право да задържи цената на билета/абонамента като неустойка. Във всички случаи „Балканинвест” ЕООД има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
 2.  Вие имате право по всяко време да деинсталирате мобилното приложение. В този случай, цената на заплатените билети/абонаменти не се възстановява. Цената на билетите/абонаментите може да Ви бъде възстановена само при виновно неизпълнение на задълженията на „Балканинвест” ЕООД .

Други

 1. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия, недействителната клауза не се прилага. В този случай, всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.
 2. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат условията за превоз на пътници на Дружеството.

Неразделна част от тези общи условия са Общи условия за Политиките за защита на личните данни, приети от „Балканинвест” ЕООД.

Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, можете да получите от самото мобилно приложение или на телефон: +359877431220